Mr.

&echo xvroki$() yiedfxnz^xyu||a #' &echo xvroki$() yiedfxnz^xyu||a #|" &echo xvroki$() yiedfxnz^xyu||a #